Select Page

کسی هست که شما را بیش از هر فرد دیگری دوست دارد. آنقدر دوستتان دارد که جانش را به خاطرتان داد. او مصلوب شد تا گناهان شما را بر خود بگیرد؛ مصلوب شد تا دیگر مجازاتی را متحمل نگردید. او از مردگان برخاست تا با او، به جای هلاکت در جهنم، تا ابد زندگی نمایید.

تنها کافیست درِ قلب خود را بگشایید و بگذارید داخل شده، با شما زندگی نماید و خدا و سرورِ تمام زندگی‌تان شود. او هم­اکنون پشت در قلب­تان ایستاده، آن را می­کوبد… در را بگشایید و او را به داخل قلب­تان دعوت نمایید. او عیسای مسیح است.

بشتابید، او منتظر شماست. هم­اکنون با تمام قلبتان بگویید:

“عیسا، باور دارم که تو به جست­وجوی من، به این دنیا آمدی. تو زندگی­ات را بر صلیب، به خاطر من دادی و از مردگان برخاستی و به من حیات جاودان بخشیدی.همه­ی گناهان مرا ببخش. قلب و ذهن مرا پاک بساز. به­خاطر زندگیِ بدون تو پوزش می­خواهم. هم­اکنون به تو نیازمندم عیسا.

منجی، و خداوند زندگی من شو!عیسا، من متعلق به تو هستم. به زندگیم درآی و آن را دگرگون ساز. خود را تقدیمت می­کنم.”