“چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان، ای خدا، جان من به‌شدت مشتاق توست.”

مزامیر ۴۲:۱

خوش آمدید به جایی که در آن سوالات مهم  پاسخ های معنی داری را از طریق کشف خدا، و نوشته های مربوط به آن می گیرند. این فراتر از کشف است زیرا تجربه تغییر زندگی ازطریق حقیقت را خواهید داشت.

آیا قوانین خدا تحمل ناپذیر است؟

داوود پادشاه درباره ی قوانین خدا چه احساسی داشت؟

یافتن پاسخ

 

همه چیز بدتر می شود

وضعیت مالی، رابطه ها، احوال روحی، همه چیز آسیب پذیر به نظر می رسد. این نگرش وجود دارد که ویروس کرونا آخرین رویداد در سلسله اتفاقات بد است. به راستی  چه اتفاقی روی می دهد؟

یافتن پاسخ

آیا خدا از من ناامید شده است؟

آیا با وجود این همه یأس هنوز امیدی وجود دارد؟

یافتن پاسخ

چرا اشتیاق من برای خدا باز خوردی نداشته است؟

آیا ممکن است به خدا احساس نزدیکی کنم؟

یافتن پاسخ

محبت خدا چگونه است ؟

می توانم آن را تجربه کنم؟

یافتن پاسخ

در خواب عیسی را دیدم

این به چه معنی است؟

یافتن پاسخ

نگرانی

زندگی من پر از مشکلات است.
چطور می‌توانم زندگی کنم؟ چطور می توانم از‌ مشکلاتم آزاد بشوم؟

یافتن پاسخ

امنیت

آیا در این دنیا امنیت وجود دارد؟

چگونه می توانم امن باشم؟

یافتن پاسخ

 

احساس تنهای می کنم

چرا احساس می کنم که تنها و بی دفاع هستم؟
آیا می توانم از ترس تنها بودن آزاد بشوم؟

یافتن پاسخ

بخشش

نبخشیدن مثل زندان است. و آن مانند این است که خود را در یک زندان تاریک بزارید.

 یافتن پاسخ

محبت

آیا محبت حقیقی وجود دارد؟
محبت چیست؟ آیا این فقط خواست و لذت جسمی است؟

 یافتن پاسخ

آزادی

آیا می توانم در آزادی زندگی کنم؟
آیا آزادیی وجود دارد که مرا از گناه دور می کند؟

یافتن پاسخ

زندگی فراوانی

آیا می خواهید زندگی را با تمامیت آن بگذرانید؟
آیا همیشه خواستار زندگی فراوانی هستید؟

 یافتن پاسخ