چند کلام مهم

“روح خداوندگارْ یهوه بر من است، زیرا که خداوند مرا مسح کرده است تا فقیران را بشارت دهم؛ او مرا فرستاده تا دلشکستگان را التیام بخشم، و آزادی را به اسیران و رهایی را به محبوسان اعلام کنم؛” ~ کتابمقدس

چه کسی می تواند به شما شفا ببخشد؟

چه کسی می تواند شما را آزاد سازد؟