Select Page

 سخنان داوود پادشاه

شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا می‌کند. شهادات خداوند امین است، و ساده‌لوحان را حکیم می ‌گرداند. احکام خداوند راست است، و دل را شادمان می‌سازد. فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می‌ کند. ~ مزمور داوود ۱۹

از توصیف داوود درباره شریعت خدا، چه  درکی از خداوند پیدا می کنید؟

توصیف داوود از عملی که شریعت خداوند با دل و ذهن یک شخص انجام می دهد چیست؟

از نظر داوود شریعت خدا چه عواطفی را ایجاد می کند؟

سخنان داوود پادشاه

شریعت خداوند کامل است، و جان را احیا می‌کند. شهادات خداوند امین است، و ساده‌لوحان را حکیم می ‌گرداند. احکام خداوند راست است، و دل را شادمان می‌سازد. فرمان خداوند پاک است، و دیدگان را روشن می‌ کند. ~ مزمور داوود 

از اینکه چگونه داوود شریعت خدا را توصیف می کند ، درباره خدا متوجه چه چیزی شدید؟
داوود می گوید که شریعت خدا با دل و ذهن یک شخص چه کار می کند؟
داوود اعتقاد دارد که شریعت خدا چه عواطف را ایجاد خواهد کرد؟