Select Page

چند کلام مهم از طرف داوود

اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند,
خداوند مرا خواهد پذیرفت.
“~ داوود پادشاه

آیا می توانم کسی را پیدا کنم که من را هیچ وقت تنها نگذارد؟