چند کلام مهم از طرف عیسی

برای شما آرامش به جا می‌ گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌ دهم. آنچه من به شما می‌ دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌ دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.-عیسی

عیسی به ما چه وعده ای می دهد؟

آیا می توان از تهدیدها و ترس های جهان دوری کرد؟