بخشش

آیا این تجربه را داشته اید که نمی خواستید کسی را که به شما در گذشته اسیب زده بود را ببخشید؟

به خاطر خاطرات گذشته رنج می کشید ونبخشیدن شما را به سمت شرارت و نفرت هدایت می کند؟

فقط آدم های قوی می توانند ببخشند. و به عنوان یک آدم قوی آیا مایل هستید به یک سفر کوتاه بروید و درباره بخشش بیشتر کشف کنید؟