بخشش

آیا شما تجربه عدم بخشش افرادی که  در گذشته به شما اسیب زده اند را دارید؟

آیا از یادآواری خاطرات گذشته رنج می کشید وعدم بخشش شما را به سمت شرارت و تنفر هدایت می کند؟

فقط انسان های قوی توانایی بخشش دارند. شما به عنوان یک انسان قوی تمایل دارید به سفری کوتاه درباره بخشش بروید؟