Select Page

در ابتدا همه چیز خوب بود؟

فکر می کنید وقتی خدا دنیا را آفرید درباره آن چه فکر می کرد؟

آیا قرار بود بدین شکل باشد؟

برای ادامه سفر و کشف این که در ابتدا چگونه بوده بر روی برگه ها کلیک کنید.

و خدا گفت: «زمین جانداران را بر حسب گونه‌هایشان بر آوَرَد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را، بر حسب گونه‌هایشان.» و چنین شد. پس خدا وحوش زمین را بر حسب گونه‌هایشان بساخت، و چارپایان را بر حسب گونه‌هایشان، و همۀ خزندگان روی زمین را بر حسب گونه‌هایشان. و خدا دید که نیکوست. آنگاه خدا گفت: «انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می‌خزند، فرمان براند.»

شاید شما منتظر پاسخ هستید، اما در عوض در اینجا چند سوال است.

اینها سوالاتی هستند که به شما کمک می کنند تا پاسخهایی که خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا کشف کنید

خدا زمانی که جهان و مردم را آفرید چگونه بود؟

درباره مردم کشف کنید

وضعیت مردم و جهان در ابتدا چگونه بود؟

در مورد خدا و یا خودتان کشف کنید

اگر جای آدم و حوا بودید، چگونه زندگی می کردید و نسبت به یکدیگر و خدا چگونه عمل می کردید؟

قبل از اینکه ادامه دهید

لحظه ای درباره مواردی که از خدا متوجه شدید فکر کنید.

هر گونه افکار و یا احساساتی که از این بخش از سفر دارید را بنویسید.

یک مکالمه کوتاه با خدا درباره مواردی که کشف کردید و حسی که داشتید داشته باشید.

با تشکر از ترجمه هزاره نو برای استفاده صوت و متن. کتاب پیدایش ۲۶:۱-۲۴

 عکس بالا از کلودیو تستا در unsplash