Select Page

خدا همیشه برنامه ای دارد که همه چیز دوباره درست بشود.

هدف خداوند چیست؟

برای ادامه سفر و کشف این که در ابتدا چگونه بوده بر روی برگه ها کلیک کنید.

زیرا اینک من توفانِ آب بر زمین می‌آورم تا هر ذی‌جسدی را که نَفَسِ حیات در آن باشد از زیر آسمان نابود سازم. هر چه بر زمین است، خواهد مرد. لیکن عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت، و تو به کشتی در خواهی آمد؛ تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت، همراه تو. از همۀ جانداران، از هر ذی‌جسدی، جفتی از هر گونه، به درون کشتی ببر تا آنها را با خود زنده نگاه داری…«تو و همۀ اهل خانه‌ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر در حضور خود پارسا دیدم.

 شاید شما منتظر پاسخ هستید، اما در عوض در اینجا چند سوال است.

اینها سوالاتی هستند که به شما کمک می کنند تا پاسخهایی که خدا در این داستان قرار داده است را کشف کنید.

درباره خدا کشف کنید

شما در این داستان در مورد عمل خدا چه چیزی فرا می گیرید؟

درباره مردم کشف کنید

نوح باید چه می کرد؟ چرا؟

شما به چه شکل می خواهید زندگی کنید؟ مانند چه کسی؟

در مورد خدا و یا خودتان کشف کنید

فکر می کنید خدا چطور می خواهد نسبت به شما عمل کند؟

شما چگونه نسبت به خدا عمل می کنید؟

قبل از اینکه ادامه دهید

لحظه ای درباره ی مواردی که از خدا متوجه شدید فکر کنید.

هر گونه افکار و یا احساساتی که از این بخش از سفر دارید را بنویسید.

یک مکالمه کوتاه با خدا درباره مواردی که کشف کردید و حسی که داشتید داشته باشید.

با تشکر از ترجمه هزاره نو برای استفاده صوت و متن. کتاب پیدایش ۱۹:۶-۱۷, ۸:۱