Select Page

کلامات عیسی

“دزد نمی‌آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده‌ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند.” ~ عیسی

این کلام درباره چه محبتی صحبت می کند؟

چطور می توانید این عطیه را داشته باشید؟