Select Page

محبت

ممکن است شما شنیده باشید که محبت وجود ندارد و انسان ها خودمحور و خودخواه هستند.

شما دیگر نمی توانید مردم را دوست بدارید؟

و حتی برای خود ارزشی قائل نیستید؟

بیایید نگاه کنیم آیا محبت بدون شرط وجود دارد؟