محبت

ممکن است شما شنیده باشید که محبت وجود ندارد و هر انسان خودمحور و خودخواه است.

شما دیگر نمی توانید مردم را دوست بدارید؟

و گاهی حتی نمی توانید خودتان را محبت کنید؟

بیایید نگاه کنیم آیا محبت بدون شرط وجود دارد؟