Select Page

زندگی من پر از مشکلات است.

نمی دانم چطور آنها را حال کنم، فردا چه اتفاقی می افتد؟ آیا در زندگی خود موفق خواهم بود؟

بیایید یک سفر کوتاه انجام دهیم که به ما کمک می کند تا بفهمیم با فردای ما چگونه رفتار کنیم.