Select Page

چند کلام مهم از طرف عیسی

پس به شما می‌ گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نه می‌کارند و نه می‌ دِرَوَند و نه در انبار ذخیره می‌ کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می‌ دهد. آیا شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟” ~ عیسی

چرا نباید نگاران زندکی خود باشیم؟

عیسی در این ایه چه وعده ای می دهد؟