Select Page

در ابتدا

“آنگاه خدا گفت: «انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می ‌خزند، فرمان براند.» خدا ایشان را برکت داد، و خدا بدیشان فرمود: «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید.”

درباره اینکه خدا چگونه بشریت را آفرید چه چیزی مشاهده می کنید؟

فکر می کنید آدم نسبت به خدا چه احساسی داشت؟

آیا تصور می کنید حس شما نسبت به خدا همان حس آدام به آفریدگارش است؟

در ابتدا

“آنگاه خدا گفت: «انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می ‌خزند، فرمان براند.» خدا ایشان را برکت داد، و خدا بدیشان فرمود: «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید.”

درباره این که خدا چگونه بشریت را می آفریند چه چیزی را مشاهده می کنید؟

فکر می کنید آدم نسبت به خدا چه احساسی داشت؟

آیا شما نسبت به خدا همان احساسی را دارید که فکر می کنید آدام داشت؟