Select Page

“چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان، ای خدا، جان من به‌شدت مشتاق توست.”

مزامیر ۴۲:۱

خوش آمدید به جایی که در آن سوالات مهم  پاسخ های معنی داری را از طریق کشف خدا، و نوشته های مربوط به آن می گیرند. این فراتر از کشف است زیرا تجربه تغییر زندگی ازطریق حقیقت را خواهید داشت.

آیا قوانین خدا تحمل ناپذیر است؟

داوود پادشاه درباره ی قوانین خدا چه احساسی داشت؟

یافتن پاسخ

 

همه چیز بدتر می شود

وضعیت مالی، رابطه ها، احوال روحی، همه چیز آسیب پذیر به نظر می رسد. این نگرش وجود دارد که ویروس کرونا آخرین رویداد در سلسله اتفاقات بد است. به راستی  چه اتفاقی روی می دهد؟

یافتن پاسخ

آیا خدا از من ناامید شده است؟

آیا با وجود این همه یأس هنوز امیدی وجود دارد؟

یافتن پاسخ

چرا اشتیاق من برای خدا باز خوردی نداشته است؟

آیا ممکن است به خدا احساس نزدیکی کنم؟

یافتن پاسخ

محبت خدا چگونه است ؟

می توانم آن را تجربه کنم؟

یافتن پاسخ

در خواب عیسی را دیدم

این به چه معنی است؟

یافتن پاسخ

نگرانی

زندگی من پر از مشکلات است.
چطور می‌توانم زندگی کنم؟ چطور می توانم از‌ مشکلاتم آزاد بشوم؟

یافتن پاسخ

امنیت

آیا در این دنیا امنیت وجود دارد؟

چگونه می توانم در امنیت باشم؟

یافتن پاسخ

 

احساس تنهایی می کنم

چرا احساس می کنم که بی دفاع و تنها هستم؟
آیا برای غلبه بر ترس تنها بودن راهی دارم؟

یافتن پاسخ

بخشش

عدم بخشش همچون محبوس شدن در زندان است. زندانی تاریک که خود را در آن حبس کرده ایم.

 یافتن پاسخ

محبت

آیا محبت حقیقی وجود دارد؟
محبت چیست؟ آیا این فقط خواست و لذتی جسمانی است؟

 یافتن پاسخ

آزادی

آیا می توانم در آزادی زندگی کنم؟
آیا نوعی از آزادی وجود دارد که مرا از گناه دور کند؟

یافتن پاسخ

افزون بر زندگی

آیا می خواهید زندگی کاملی داشته باشید؟
آیا همیشه خواستار زندگی کاملی بوده اید؟

 یافتن پاسخ