Select Page

چرا اشتیاق من برای خدا باز خوردی نداشته است؟

آیا امکان نزدیک شدن به او وجود دارد؟

آیا قرار بود بدین شکل باشد؟