در خواب عیسی را دیدم.

این چه معنای دارد؟

بسیاری از مردم در خواب عیسی را می بینند.

شاید عیسی مسیح خودش گفته است چرا در خوابتان ظاهر شده است.